BOZP a PO

_

Nezapomínáme ani na bezpečnost!

V našem portfoliu služeb najdete rovněž nabídku profesionálních služeb v oblasti BOZP a OP a vše, co je potřeba pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci.

BOZP

 • Školení zaměstnanců z oblasti BOZP
 • Kontrola a rámcové sledování stavu revizí a kontrol bezpečnosti práce (BOZP)
 • Kontrola a rámcové sledování stavu školení bezpečnosti práce (BOZP)
 • Účast při kontrolách Státních dozorů (Oblastní inspektorát práce, Krajská hygienická stanice)
 • Identifikace a vyhodnocení pracovních rizik, včetně zpracování dokumentace
 • Zpracování dokumentace poskytování osobních ochranných pracovních prostředků
 • Řešení problematiky pracovních úrazů (dokumentace, hlášení)
 • Vypracování či aktualizace kategorizace prací pro jednotlivá pracoviště
 • Zpracování a pravidelná aktualizace povinné dokumentace (dopravní řád pro vozidla, motorové vozíky, místní řád skladu apod.)
 • Školení zaměstnanců po odborné stránce: školení řidičů referentů, motorové vozíky (VZV), práce ve výškách, obsluhy křovinořezu, nakládání s chemickými látkami a směsmi apod.
 • Provádění pravidelných kontrol stavu pracoviště a úrovně bezpečnosti práce + ročních prověrek bezpečnosti práce (BOZP)
 • Vypracování zprávy z kontroly s uvedením nedostatků, zákonů a předpisů, ze kterých vyplývá legislativní povinnost, určení odpovědností a termíny odstranění nedostatků
 • Provádění kontrol plnění povinností v oblasti hygieny práce

Požární ochrana

 • Provádění školení zaměstnanců či vedoucích z oblasti PO
 • Provádění školení ohlašovny požáru a požárních hlídek
 • Provádění pravidelných preventivních kontrol PO – Preventivní požární prohlídky
 • Kontrola a rámcové sledování stavu revizí a kontrol požární ochrany (PO)
 • Kontrola a rámcové sledování stavu školení požární ochrany (PO)
 • Zpracování Evakuačních plánů
 • Zpracování a pravidelná aktualizace povinné dokumentace (začlenění do kategorií dle požárního nebezpečí, Požární poplachové směrnice, Požární řády apod.)
 • Zpracování Dokumentace zdolávání požárů (Operativní karta, Operativní plán)
 • Vypracování zprávy z kontroly s uvedením nedostatků, zákonů a předpisů, ze kterých vyplývá legislativní povinnost, určení odpovědností a termíny odstranění nedostatků
 • Účast při kontrolách Státních dozorů (Hasičského záchranného sboru )
 • Zajištění zpracování projektové dokumentace PO – Požárně bezpečnostní řešení stavby

Kontaktujte nás ještě dnes

Možná právě Vy potřebujete revizi, tak neváhejte a napište nám! Jde i o Vaše bezpečí!